Projekty

Fundacja Kultury od wielu lat zaangażowana jest w realizację projektów finansowanych przez Unię Europejską.

Projekty

Równy start do kariery

Opis

Projekt „Równy Start do Kariery” skierowany był do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym- wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (Domów Dziecka) z terenu woj. śląskiego (Katowice).

Młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych bowiem ma utrudnione rozpoczęcie kariery zawodowej, czego widocznym objawem jest zdecydowanie wyższe bezrobocie wśród absolwentów placówek niż wśród pozostałej młodzieży (dane GUS). Utrudnione wejście na rynek pracy wynika zarówno z gorszego wykształcenia, ograniczonego dostępu do technologii informatycznych, jak i z zaniedbań wychowawczych wpływających na obniżenie umiejętności interpersonalnych. Wyposażenie młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych w niezbędną wiedzę na temat rynku pracy i odpowiednie umiejętności społeczne spowoduje, że łatwiej im będzie zdobyć pracę i zwiększy ich szanse na efektywne funkcjonowanie w życiu zawodowym.

Cele

Głównym celem projektu było wszechstronne przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym do wejścia na rynek pracy. Realizacji celu głównego służą następujące cele szczegółowe:

1. Wzmocnienie wśród odbiorców wsparcia umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

2. Nabycie przez wychowanków placówek umiejętności przygotowywania dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pracę, autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz określania własnych predyspozycji zawodowych.

3. Nauczenie wychowanków placówek efektywnego wykorzystania informacji zawartych w Internecie przy poszukiwaniu pracy.

Odbiorcy

Beneficjenci ostateczni to 60 osób młodych (w wieku 15-25 lat), zagrożonych wykluczeniem społecznym z placówek opiekuńczo-wychowawczych (Domy Dziecka) w woj. śląskim (Katowice).

Młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych napotyka na o wiele większe bariery przy wchodzeniu na rynek pracy niż pozostałe osoby w tym wieku. Są to często sieroty, półsieroty lub dzieci posiadające rodziców niewydolnych wychowawczo. Niezawiniona trudna sytuacja rodzinna pozbawiła ich normalnego wychowania i zakłóciła proces przyswajania norm społecznych. Wśród młodzieży pochodzącej z placówek opiekuńczo-wychowawczych często obserwuje się deficyty w zakresie rozwoju umysłowego i emocjonalnego, co dodatkowo utrudnia integrację ze społeczeństwem i instytucjami życia publicznego. Sama obecność w placówce jest często odbierana jako swoistego rodzaju napiętnowanie społeczne, zarówno w oczach samych wychowanków, jak i potencjalnych pracodawców.

Wszystkie wymienione czynniki zdecydowanie obniżają szanse młodzieży z ww. placówek na efektywne funkcjonowanie na współczesnym, wymagającym rynku pracy. Realizacja projektu pozwoliła więc wychowankom placówek na przełamanie stojących przed nimi barier i ułatwi im postawienie pierwszych kroków na drodze przyszłej kariery zawodowej.

Działania

1. Warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych (po 16 godz.), na które składały się m.in. warsztaty z asertywności i komunikacji interpersonalnej. Program warsztatów został opublikowany w recenzowanej książce „Równy Start do Kariery” (red. M. Staniaszek i P. Krajewski, Łódź 2007). Program uzyskał pozytywną recenzję i rekomendację ze strony prof. dr hab. Henryka Skłodowskiego, uznanego autorytetu w zakresie psychologii klinicznej oraz doradztwa zawodowego. Wszystkie warsztaty były realizowane przez doświadczonego trenera i kotrenera na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przeprowadzona na początku warsztatów ocena wiedzy i umiejętności każdej z grup beneficjentów pozwoliła zoptymalizować wykorzystanie czasu zajęć i jednocześnie przyczyni się do uzyskania maksymalnych efektów szkolenia.

2. Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego (po 16 godz.), obejmujące m.in. nabycie umiejętności przygotowywania CV i listu motywacyjnego, autoprezentacji podczas rozmowy o pracę oraz określania własnych predyspozycji zawodowych (program warsztatów uzyskał pozytywną rekomendację prof. dr hab. Henryka Skłodowskiego – por. Staniaszek i Krajewski, 2007). Wszystkie warsztaty będą realizowane przez doświadczonego trenera i kotrenera na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

3. Szkolenia z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy (po 16 godz.), podczas których młodzież zapoznała się z możliwościami używania informacji zawartych w Internecie do zdobywania wiedzy o potencjalnych pracodawcach oraz do planowania ścieżki kariery zawodowej (program szkoleń opracowany przez dr M. Mackiewicza, szkoleniowca i autora licznych publikacji z zakresu rynku pracy – por. Staniaszek i Krajewski, 2007).

4. Indywidualne konsultacje dla młodzieży wspierające działania realizowane w trakcie warsztatów i szkoleń. W trakcie indywidualnych konsultacji psychologicznych (10 godzin na grupę), doświadczony psycholog pracował z młodzieżą nad rozwojem osobowościowym i poznawczym. Konsultacje psychologiczne uzupełniane były indywidualnymi konsultacjami z zakresu doradztwa zawodowego (10 godzin na grupę), w trakcie których młodzież miała możliwość szczegółowego zaplanowania spójnej ścieżki edukacji i późniejszej kariery, zgodnie z posiadanymi uzdolnieniami i predyspozycjami. Wszystkie konsultacje odbywały się na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Nadto w celu upowszechnienia rezultatów projektu powstałą książka oraz interaktywny portal internetowy, w których zostały opublikowane poradniki z zakresu doradztwa zawodowego oraz inne materiały dydaktyczne ułatwiające młodzieży aktywne poruszanie się po rynku pracy. Poradniki zostały opracowane przez pracowników naukowych z zakresu rynku pracy, doradztwa zawodowego, psychologii i pedagogiki resocjalizacyjnej, a także przez doświadczonych praktyków pracujących z młodzieżą z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Projekt w kompleksowy sposób zapewnił wsparcie młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Innowacyjność projektu polegała na optymalnym połączeniu poszczególnych bloków szkoleniowych (warsztatów doskonalenia umiejętności społecznych, warsztatów z doradztwa zawodowego, szkoleń z poszukiwania pracy przez Internet) z indywidualnymi konsultacjami i uzyskaniu w ten sposób efektu synergii. Cykliczny charakter zajęć zapewnił wielokrotne powtarzanie przyswojonych umiejętności, co jest warunkiem niezbędnym, by wiedza i nabyte kompetencje nie zostały zapominane tuż po zajęciach, co ma zazwyczaj miejsce w przypadku biernych, wykładowych form prowadzenia zajęć. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli szansę wypróbowania nowych zachowań w trakcie bezpiecznych warunków quasi-naturalnych, co, jak potwierdzają badania, zdecydowanie uprawdopodabnia wykorzystanie nowych umiejętności w realnym życiu.

Pierwszy krok na rynek pracy

Opis

Projekt „Pierwszy krok na rynek pracy” to specjalistyczny program rozwojowy szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie woj. śląskiego obejmującym szkolenia z zakresu umiejętności niezbędnych młodzieży przy rozpoczynaniu kariery zawodowej i wchodzeniu na rynek pracy. Skierowany był do uczniów, w tym uczniów z terenów wiejskich, wykazujących problemy w nauce i zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa.

Początek kariery zawodowej młodzieży ze szkół zawodowych jest szczególnie utrudniony. Bezpośrednio świadczy o tym wyższy niż w innych grupach poziom bezrobocia występujący wśród absolwentów tych szkół. Problemy młodzieży wynikają w znacznym stopniu z niskiej jakości kształcenia ogólnego. Problemy uczniów wynikają również z zaniedbań wychowawczych wpływających na obniżenie ich umiejętności interpersonalnych i społecznych. Absolwenci szkół prowadzących kształcenie zawodowe traktowani są przez potencjalnych pracodawców jako gorzej przygotowani do objęcia stanowisk wymagających szybkiego uczenia się. Problem ten dotyczy ze zwiększonym nasileniem uczniów z terenów wiejskich. Na tych terenach ze zwiększonym natężeniem koncentrują się zjawiska dziedziczonej niezaradności życiowej i braku znajomości wymagań i możliwości oferowanych przez rynek pracy poza rolnictwem. Z tego powodu szanse tych uczniów na zdobycie gruntownego przygotowania do funkcjonowania na rynku pracy są dodatkowo obniżone.

Wyposażenie uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, wykazujących problemy w nauce, w wiedzę na temat rynku pracy i dodatkowe umiejętności społeczne ułatwi im zdobycie zatrudnienia i zwiększy szanse na efektywne funkcjonowanie na rynku pracy..

Cele

Głównym celem projektu było zgodnie z istniejącymi programami rozwojowymi rozszerzanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w woj. śląskim o zajęcia z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego, i tym samym wszechstronne przygotowanie uczniów pozostających w szczególnie trudnej sytuacji i zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji do wejścia na rynek pracy. Realizacji celu głównego służy osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

1.Wzmocnienie wśród odbiorców wsparcia umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

2.Nabycie przez uczniów umiejętności przygotowywania dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pracę, autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz określania własnych predyspozycji zawodowych.

3.Nabycie przez adresatów wsparcia umiejętności wyszukiwania ofert pracy i zbierania informacji o potencjalnych pracodawcach w regionie.

Odbiorcy

Odbiorcami było 60 uczniów kształcących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa, z terenu woj. śląskiego. Wśród beneficjentów część uczniów to osoby z obszarów wiejskich.

Uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe napotykają na poważniejsze bariery przy wchodzeniu na rynek pracy niż pozostała część młodzieży. Wynika to w znacznym stopniu z niskiej jakości kształcenia ogólnego, które jest w obecnych warunkach niezbędne dla dostosowania się do wymagającego rynku pracy. Problemy uczniów wynikają również z zaniedbań wychowawczych wpływających na obniżenie ich umiejętności interpersonalnych i społecznych. Absolwenci szkół zawodowych traktowani są przez potencjalnych pracodawców jako gorzej przygotowani do objęcia stanowisk wymagających szybkiego uczenia się.

Część beneficjentów projektu stanowią osoby z obszarów wiejskich. Młodzież ta ma dodatkowo utrudnione rozpoczęcie kariery zawodowej. Brak rodzinnych i środowiskowych wzorców sprzyjają przedwczesnemu zakańczaniu procesu edukacji. Wybór zawodu dokonywany jest często w sposób przypadkowy. Efektem jest zwiększone zagrożenie utratą pracy i długotrwałym bezrobociem, co z kolei niesie ze sobą zagrożenie wykluczeniem społecznym. Potwierdzają to dane GUS (BAEL), które wskazują na o wiele wyższy na terenach wiejskich wskaźnik bezrobocia i większy niż w miastach odsetek osób zagrożonych biernością zawodową.

Wszystkie powyższe czynniki zdecydowanie obniżają szanse młodzieży uczącej się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szczególności młodzieży z terenów wiejskich, na efektywne funkcjonowanie na współczesnym, wymagającym rynku pracy. Realizacja projektu pozwoli znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji uczniom szkół zasadniczych na przełamanie stojących przed nimi barier i ułatwi im postawienie pierwszych kroków na drodze przyszłej kariery zawodowej.

Podczas realizacji projektu szczególny nacisk położony zostanie na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a także, poprzez precyzyjny wybór grupy docelowej, na promowanie równości na rynku pracy osób z terenów miejskich i wiejskich.

Działania

1. Warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych (16h), na które składaŁy się m.in. warsztaty z asertywności i komunikacji interpersonalnej. Program warsztatów obejmował interakcyjne zajęcia nakierowane na rozwinięcie u młodzieży umiejętności efektywnego komunikowania się. Warsztaty umożliwiły także przełamanie negatywnych wzorców zachowań, które stanowią dla młodzieży zasadniczą barierę funkcjonowania na rynku pracy. Warsztaty będą realizowane przez doświadczonego trenera i kotrenera na terenie szkół.

2. Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego (16h). Pierwsza część warsztatów obejmowała zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i rozpoznania predyspozycji zawodowych, które stanowić miały podstawę do dalszych indywidualnych konsultacji. Na drugą część składały się praktyczne zajęcia z zakresu umiejętności przygotowywania CV i listu motywacyjnego, a także autoprezentacji podczas rozmowy o pracę z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego. Warsztaty realizowane były przez doświadczonego trenera i kotrenera na terenie szkół.

3. Szkolenia z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy (16h). Dotyczyły umiejętności przygotowania na komputerze CV i listu motywacyjnego. Beneficjenci nabyli umiejętności wyszukiwania w Internecie odpowiednich dla nich ofert pracy oraz informacji o potencjalnych pracodawcach.

4. Indywidualne konsultacje dla młodzieży wspierające działania realizowane w trakcie warsztatów i szkoleń. W trakcie indywidualnych konsultacji psychologicznych (20h na grupę), doświadczony psycholog pracował z młodzieżą nad rozwojem osobowościowym i poznawczym. Konsultacje psychologiczne uzupełniane były konsultacjami z zakresu planowania kariery edukacyjnej i zawodowej (20h na grupę), w trakcie których młodzież miała możliwość szczegółowego zaplanowania spójnej ścieżki edukacji i późniejszej kariery, zgodnie z posiadanymi uzdolnieniami i predyspozycjami. Konsultacje odbywały się na terenie szkół.

Ponadto w celu upowszechnienia rezultatów projektu powstała książka oraz interaktywny portal internetowy, gdzie opublikowane zostały poradniki z zakresu doradztwa zawodowego oraz inne materiały dydaktyczne ułatwiające młodzieży aktywne poruszanie się po rynku pracy. Poradniki opracowane zostały przez pracowników naukowych z zakresu rynku pracy, doradztwa zawodowego, psychologii i pedagogiki resocjalizacyjnej, a także przez doświadczonych praktyków pracujących z młodzieżą.

Projekt w kompleksowy sposób zapewnił wsparcie młodzieży ze szkół zawodowych. Kompleksowość wsparcia polegała na optymalnym połączeniu poszczególnych bloków szkoleniowych (warsztatów doskonalenia umiejętności społecznych, warsztatów z doradztwa zawodowego, szkoleń z poszukiwania pracy przez Internet) z indywidualnymi konsultacjami i uzyskaniu w ten sposób efektu synergii. Cykliczny charakter zajęć zapewnia wielokrotne powtarzanie przyswojonych umiejętności, co jest warunkiem niezbędnym, by wiedza i nabyte kompetencje nie zostały zapominane tuż po zajęciach, co ma zazwyczaj miejsce w przypadku biernych, wykładowych form prowadzenia zajęć. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli szansę wypróbowania nowych zachowań w trakcie bezpiecznych warunków quasi-naturalnych, co, jak potwierdzają badania, zdecydowanie uprawdopodabnia wykorzystanie nowych umiejętności w realnym życiu.

Nauka + Zawód = Praca. Oferta dla techników

Opis

Niniejszy projekt polegał na realizacji działań zgodnych z programami doradztwa edukacyjno-zawodowego będącymi częścią indywidualnych Programów Rozwojowych Szkół Zawodowych.

Cele

Celem ogólnym Projektu „Nauka + zawód = praca. Oferta dla techników” było opracowanie i zapoczątkowanie wdrażania indywidualnych Programów Rozwojowych zawierających efektywne programy doradztwa edukacyjno–zawodowego w 2 technikach z obszaru woj. śląskiego.

W ramach Projektu osiągnięto następujące cele szczegółowe:
1. Zdiagnozowanie potrzeb oraz problemów, z jakimi boryka się dana szkoła zawodowa.

2. Opracowanie Indywidualnego Programu Rozwojowego dla technikum biorącego udział w Projekcie zgodnego z Programem Rozwojowym Szkół Zawodowych z obszaru woj. śląskiego.

3. Określenie szczegółowych działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego zgodnych z Indywidualnym Programem Rozwojowym, jakie należy podjąć w odniesieniu danej szkoły zawodowej, aby zmniejszyć różnice w poziomie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie poruszania się po współczesnym rynku pracy.

4. Wdrożenie we współpracy z przedsiębiorstwami działań zgodnych z programem doradztwa edukacyjno-zawodowego będącym częścią indywidualnego Programu Rozwojowego danej szkoły zawodowej.

Projekt obejmował opracowanie programu rozwojowego szkół i wpisuje się w typ realizowanych operacji „efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego” oraz „doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa”.

Odbiorcy

Odbiorcami były dwa Technika z obszaru woj. śląskiego oraz po 30 uczniów z każdej ze szkół (w sumie 60 uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa, z terenu woj. śląskiego).

Uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe napotykają na poważniejsze bariery przy wchodzeniu na rynek pracy niż pozostała część młodzieży. Problemy uczniów wynikają również z zaniedbań wychowawczych wpływających na obniżenie ich umiejętności interpersonalnych i społecznych. Absolwenci szkół prowadzących kształcenie zawodowe traktowani są przez potencjalnych pracodawców jako gorzej przygotowani do objęcia stanowisk wymagających szybkiego uczenia się.

Dodatkowo jest to młodzież z dużym bagażem przykrych doświadczeń, niekiedy naruszająca prawo. Część z nich pochodzi z rodzin patologicznych, gdzie występuje duże zagrożenie wykluczeniem społecznym.

Wszystkie powyższe czynniki zdecydowanie obniżają szanse ww. młodzieży na efektywne funkcjonowanie na współczesnym, wymagającym rynku pracy. Realizacja projektu pozwoliła więc znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji uczniom szkół na przełamanie stojących przed nimi barier i ułatwi im postawienie pierwszych kroków na drodze przyszłej kariery zawodowej.

Działania

1. Diagnoza uwarunkowań funkcjonowania Szkół Zawodowych biorących udział w projekcie polegała na przeprowadzeniu kompleksowej diagnozy potrzeb oraz problemów, z jakimi boryka się dana szkoła zawodowa. Diagnoza była realizowana za pomocą ankiet i indywidualnych wywiadów z kadrą pedagogiczną, uczniami i personelem pomocniczym szkół. Na jej podstawie opracowane zostały indywidualne Programy Rozwojowe Szkół.

2. Opracowanie indywidualnych Programów Rozwojowych Szkół biorących udział w Projekcie. Zawierają kompleksowy program doradztwa edukacyjno-zawodowego, uszczegółowione programy przewidzianych w ramach projektu warsztatów, szkoleń, spotkań oraz indywidualnych konsultacji adekwatnie do opracowanych indywidualnych Programów.

3. Wdrożenie Programu Rozwojowego - warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych (po 16 godz.), na które składały się m.in. warsztaty z asertywności i komunikacji interpersonalnej. Program warsztatów obejmuje interakcyjne zajęcia nakierowane na rozwinięcie u młodzieży umiejętności efektywnego komunikowania się. Warsztaty umożliwią także przełamanie negatywnych wzorców zachowań, które stanowią dla młodzieży zasadniczą barierę funkcjonowania na rynku pracy.

4. Wdrożenie Programu Rozwojowego - warsztaty z zakresu planowania ścieżki kariery (po 16 godz.) Pierwsza część warsztatów obejmowała zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i rozpoznania predyspozycji zawodowych, które stanowić miały podstawę do dalszych indywidualnych konsultacji. Na drugą część składały się praktyczne zajęcia z zakresu umiejętności przygotowywania CV i listu motywacyjnego, a także autoprezentacji podczas rozmowy o pracę z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego.

5. Wdrożenie Programu Rozwojowego - szkolenia z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy (po 16 godz.). Szkolenia dotyczyły będą umiejętności przygotowania na komputerze CV i listu motywacyjnego. Beneficjenci ostateczni nabyli umiejętności wyszukiwania w Internecie odpowiednich dla nich ofert pracy oraz informacji o potencjalnych pracodawcach.

6. Wdrożenie Programu Rozwojowego - spotkania z przedsiębiorcami z branży, na potrzeby której dana szkoła prowadzi kształcenie (po 6 godz.). Spotkania miały na celu praktyczne przybliżenie specyfiki pracy zawodowej po ukończeniu szkoły. W trakcie spotkań przedstawicielowi przedsiębiorstwa towarzyszył moderator dyskusji kierujący spotkaniem w taki sposób, by młodzież uzyskała wszelkie ważne informacje pomocne w podejmowaniu przyszłych decyzji zawodowych.
7. Wdrożenie Programu Rozwojowego - indywidualne konsultacje dla młodzieży wspierające działania realizowane w trakcie warsztatów i szkoleń. W trakcie indywidualnych konsultacji psychologicznych (po 40 godz./grupę), doświadczony psycholog pracował z młodzieżą nad rozwojem osobowościowym i poznawczym. W trakcie konsultacji z pedagogiem resocjalizacyjnym (po 40 godz./grupę) młodzież pracował nad zmianą destrukcyjnych wzorców zachowań nabytych w toku nieprawidłowej socjalizacji. Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne były uzupełniane indywidualnymi konsultacjami z zakresu planowania kariery edukacyjnej i zawodowej (po 40 godz./grupę), w trakcie których młodzież miała możliwość szczegółowego zaplanowania spójnej ścieżki edukacji i późniejszej kariery.

Nadto przygotowano materiały szkoleniowe dla młodzieży i w celu upowszechnienia rezultatów projektu powstał interaktywny portal internetowy, w którym zostały opublikowane poradniki z zakresu doradztwa zawodowego oraz inne materiały dydaktyczne ułatwiające młodzieży aktywne poruszanie się po rynku pracy. Poradniki zostaną opracowane przez pracowników naukowych z zakresu rynku pracy, doradztwa zawodowego, psychologii i pedagogiki resocjalizacyjnej, a także przez doświadczonych praktyków pracujących z młodzieżą.

Projekt w kompleksowy sposób zapewnił wsparcie młodzieży ze szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. Kompleksowość wsparcia polegała na optymalnym połączeniu poszczególnych bloków szkoleniowych (warsztatów doskonalenia umiejętności społecznych, szkolenia z doradztwa zawodowego, szkoleń z poszukiwania pracy przez Internet) z indywidualnymi konsultacjami i uzyskaniu w ten sposób efektu synergii. Cykliczny charakter zajęć zapewnił wielokrotne powtarzanie przyswojonych umiejętności, co jest warunkiem niezbędnym, by wiedza i nabyte kompetencje nie zostały zapominane tuż po zajęciach, co ma zazwyczaj miejsce w przypadku biernych, wykładowych form prowadzenia zajęć. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli szansę wypróbowania nowych zachowań w trakcie bezpiecznych warunków quasi-naturalnych, co, jak potwierdzają badania, zdecydowanie uprawdopodabnia wykorzystanie nowych umiejętności w realnym życiu.

Kobiór łączy pokolenia

Opis

W odpowiedzi na potrzebę integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej realizowała Projekt pt. „Kobiór łączy pokolenia”. Projekt ten współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 – Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Cele

Celem Projektu była aktywizacja i wsparcie inicjatyw lokalnych podmiotów działających na terenie Kobióra na rzecz integracji osób zagrożonych z racji wieku, chorych, niepełnosprawnych – wykluczonych ze społeczności lokalnej – poprzez kampanię promującą zmianę postaw społecznych.

Ponadto projekt prowadzić miał do zwiększenia aktywności i uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym Kobióra poprzez działania na rzecz osób w podeszłym wieku oraz zapoczątkować procesy zmiany mentalności mieszkańców Kobióra dotyczącej możliwości funkcjonowania i perspektyw dalszego rozwoju osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Odbiorcy

Projekt realizowano na terenie gminy Kobiór od marca do czerwca 2009 roku. Był on skierowany do pracowników samorządowych, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, biblioteki, placówki służby zdrowia, ośrodków kulturalnych, służb mundurowych oraz wolontariuszy z terenu Kobióra zajmujących się udzielaniem pomocy, wsparciem, informowaniem osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych, zagrożonym wykluczeniem społecznym, mało aktywnych lokalnie. Opracowanie szczegółowej diagnozy potrzeb, pozwoliło odbiorcom Projektu udzielić istotnego wsparcia, umożliwiającego przełamanie kluczowych barier wśród społeczności Kobióra.

Działania

Przeprowadzono szereg działań mających na celu aktywizację środowiska lokalnego na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Działania realizowane w ramach Projektu:
1. Konkurs plastyczny pn. „Kobiór oczami moich przodków”.
2. Konferencja pn. „Kobiór łączy pokolenia”.
3. Warsztaty pn. „Lokalna sieć pomocy”.
4. Publikacja pt. „Kobiór łączy pokolenia”.

Dzięki podjętym w ramach Projektu działaniom opracowano dokument pn. „Lokalna sieć pomocy”, wydano publikację pt.: „Kobiór łączy pokolenia”, zorganizowano wystawę prac plastycznych oraz nagrodzono laureatów konkursu. Przeprowadzona ewaluacja wykazała zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania osób starszych i chorych, wzrost empatii i zmianę sposobu myślenia u uczestników Projektu, co przekłada się na sprawniejsze funkcjonowanie służb publicznych w Kobiórze

Przedszkole w Gminie Dębie Wielkie - początek przyjaźni z edukacją

Opis

Projekt powstał w wyniku potrzeby zapewnienia opieki opiekuńczo-edukacyjnej dla dzieci w wieku 3-5 lat w Gminie Dębe Wielkie. Był skierowany do dzieci niewielkiej, bo liczącej 8484 mieszkańców Gminy Dębe Wielkie w woj. mazowieckim. Wówczas znajdowało się tam 1 publiczne przedszkole obejmujące opieką tylko 50 dzieci, podczas gdy ogólna liczba dzieci w wieku 3-5 lat wynosiła 337 (dane Urzędu Gminy), a w tym 113 trzylatków, 126 czterolatków i 98 pięciolatków. Zrodziło to palącą potrzebę utworzenia dodatkowych 2 oddziałów pracujących. Tak więc poziom uczestnictwa w edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat w Gminie był ciągle niewystarczający.

Cele

Celem ogólnym projektu była poprawa do roku 2012 o min. 55% dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat w Gminie Dębe Wielkie (woj. mazowieckie) poprzez uruchomienie innej formy wychowania przedszkolnego oraz ogólnego przygotowania 30 dzieci (15 dziewcząt i 15 chłopców) w wieku 3-5 lat z Gminy Dębe Wielkie do bezpiecznego przekroczenia progu edukacyjnego.

Celami szczegółowymi były:
1. Zapewnienie prawidłowego rozwoju psycho-fizycznego i zwiększenie kompetencji niezbędnych do bezpiecznego przekroczenia progu edukacyjnego poprzez zajęcia stymulujące rozwój motoryczny, poznawczy, emocjonalny i społeczny (muzyka, plastyka, angielski).
2. Podniesienie świadomości rodziców w kwestii upowszechnienia i znaczenia wczesnej edukacji przedszkolnej dla dalszego rozwoju dziecka poprzez zajęcia otwarte i punkty konsultacyjne.
3. Wzmocnienie postaw integracyjnych wśród 30 dzieci.
4. Promocja równości szans, w tym w szczególności równości płci w ramach wychowawczych programów edukacji przedszkolnej wśród 30 dzieci.

Odbiorcy

Grupa docelowa to 30 dzieci w wieku 3-5 lat - 15 dziewcząt i 15 chłopców. Są to dzieci o utrudnionym dostępie do edukacji z trudnościami w osiągnięciu gotowości szkolnej, z rodzin o niskim statusie materialnym, niskim poziomie wykształcenia rodziców – zagrożone wykluczeniem społecznym.

Powszechny dostęp do systemu edukacji bowiem jest warunkiem niezbędnym do podniesienia ogólnego wykształcenia społeczeństwa, zapewnia dzieciom ogólną stymulację rozwoju, kształtuje umiejętności niezbędne do podjęcia czytania i pisania, umożliwia kształtowanie kompetencji kluczowych i wyrównuje szanse edukacyjne. Pomaga im i ich rodzicom w bezpiecznym przekroczeniu progu szkoły (patrz: Raport „Przedszkole a start szkolny”, B. Murawska UW), a jej upowszechnienie wymaga wdrożenia nowych i wsparcie istniejących form edukacji przedszkolnej dostosowując je do potrzeb dzieci i rodziców.

Zajęcia przyczynią się do wykształcenia poczucia u dzieci, że wiedza jest wartością a szkoła miejscem przyjaznym. W konsekwencji można przypuszczać, że tak przygotowywane dzieci w przyszłości będą bardziej kreatywne, przedsiębiorcze, chętne do zdobywania wiedzy i umiejętności poradzenia sobie na przyszłym rynku pracy. W analizowanej sytuacji wnioskodawca nie zauważa zależności ze stereotypami dot. płci.

Działania

1. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby ośrodka opiekuńczo-edukacyjnego dla dzieci, w ramach czego przeprowadzone zostały prace adaptacyjne, w celu przystosowania lokalu udostępnionego przez Gminę do potrzeb zorganizowania w nim ośrodka opieki dla dzieci wg wymagań określonych w Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, oraz ustawą z dn. 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Zrealizowano następujące prace remontowe: przebudowa łazienki dla potrzeb dzieci, malowanie, zabezpieczenie grzejników, zakup mebli do sal i szatni, zakup wyposażenia, tj. pościel i leżaki, zabawki, apteczka i środki opatrunkowe, gaśnica, trudnozapalne wykładziny i zmywalne tapety. Koszt wszystkich prac remontowych został pokryty przez Fundację, w ramach projektu natomiast zostało zakupione całe wyposażenie. Dostosowano również pomieszczenia dla dzieci i rodziców niepełnosprawnych.

Utrzymanie i prowadzenie ośrodka opiekuńczo-edukacyjnego dla dzieci. Placówka jest dostępna przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00. Każde dziecko uczęszczać w wymiarze minimum 20 godzin tygodniowo. Podczas pobytu zapewnione są posiłki oraz możliwość leżakowania. W przedszkolu zrealizowano stałe dyżury pielęgniarskie (średnio 40 godz. mies.), psycholog dziecięcy przeprowadził diagnozy i konsultacje z dziećmi i z rodzicami (6 godz. na 1 dziecko), a logopeda będzie pracował w ramach swoich dyżurów z dziećmi mającymi trudności z wymową (15 godz. miesięcznie).

Zorganizowanie opieki dla dzieci w wieku 3 lat. Do opieki nad dziećmi zaangażowana została wykwalifikowana kadra. Liczba dzieci przypadająca na jednego opiekuna to max. 5. W grupie maluchów nauczyciele realizowali program wychowania wczesno-przedszkolnego, który w przekazie i treści uwzględniał podnoszenie świadomości dot. nierówności szans. Prowadzone były również dodatkowe zajęcia: z plastyki 2 x tyg. po 30 minut, z rytmiki i muzyki 1 x tyg. po 30 minut, w formie odpowiadającej potrzebom i możliwościom poznawczym dzieci. Odbywały się również zajęcia sportowo-rehabilitacyjne i stymulujące rozwój. W sali głównej przestrzeń została wyposażona i zaadaptowana w formie kącików, tj. zabaw, kulinarnego, laleczkowego itp.

Zorganizowanie opieki dla dzieci w wieku 4 - 5 lat. W grupie wiekowej 4 i 5 lat dzieci znajdowały się pod opieką 2 pedagogów, których zadaniem było rozwijanie umiejętności dzieci poprzez realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zajęcia edukacyjne z zakresu języka obcego (2 x tyg. po 30 minut), muzyki i rytmiki (2 x 30 minut w tygodniu), plastyki (2 x 30 min.) i sportowo-korekcyjne (1h w tyg.). Odbywały się również zajęcia sportowo-rehabilitacyjne oraz korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie zajęcia zawierały treści mające na celu uczenie szacunku i otwartości wobec inności oraz niwelowanie krzywdzących stereotypów dot. płci.

Szukasz partnera do współpracy?

Świetnie trafiłeś! Odezwij się do nas. Zróbmy razem coś dobrego!

Kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone